Poll: Pre, No Name 1: 1, Week: 2

Dataset 2013–14 Boston College Eagles men's ice hockey season - Rankings

Data row number Poll No Name 1 Week
1 Pre 1 2

Data Columns

Name Description Keywords Data Type
Poll poll text
No Name 1 name, 1, no integer
Week week integer