Column asana

Dataset List of asanas - Asanas

Type : text

Keywords : asana

Dataset

Data row number Asana
1 Adho Mukha Shvanasana
2 Adho Mukha Vrikshasana
3 Akarna Dhanurasana
4 Anantasana
5 Anjaneyasana
6 Ardha Chandrasana
7 Astavakrasana
8 Baddha KonasanaBhadrasana
9 BakasanaKakāsana
10 Balasana
11 BhairavasanaAnkushasana
12 Bharadvajasana
13 Bhekasana
14 Bhujangasana
15 Bhujapidasana
16 BidalasanaMarjariasana
17 Caturanga Dandasana
18 Dandasana
19 Dhanurasana
20 Durvasasana
21 Garbha Pindasana
22 Garudasana
23 Gomukhasana
24 Gorakshasana
25 Halasana
26 Hanumanasana
27 Janusirsasana
28 Jathara Parivartanasana
29 Kapotasana
30 Karnapidasana
31 Kaundinyasana
32 Kraunchasana
33 Kukkutasana
34 Kurmasana
35 Lolasana
36 Makarasana
37 Malasana
38 Marichyasana
39 Matsyasana
40 Matsyendrasana
41 Mayurasana
42 Muktasana
43 Natarajasana
44 NavasanaParipurna NavasanaNaukasana
45 Padmasana
46 Parighasana
47 Parshvakonasana
48 Parshvottanasana
49 Pashasana
50 Paschimottanasana
51 Pincha Mayurasana
52 Prasarita Padottanasana
53 Rajakapotasana
54 Shalabhasana
55 Sarvangasana
56 Samakonasana
57 Shavasana
58 Setu Bandha Sarvangasana
59 Siddhasana (men),Siddha Yoni Asana (women)
60 Simhasana
61 ShirshasanaKapalasana
62 SukhasanaYogasana (this or similar poses)
63 Supta Padangusthasana
64 Supta Virasana
65 Surya Namaskar
66 Svastikasana
67 Tadasana
68 Tittibhasana
69 Trikonasana,Utthita Trikonasana
70 Trivikramasana
71 Tulasana
72 Upavishta Konasana
73 Urdhva DhanurasanaChakrasana
74 Urdhva Mukha Shvanasana
75 Ushtrasana
76 Utkatasana
77 Uttanapadasana
78 Uttanasana
79 Utthita Hastapadangusthasana
80 Utthita Parsvakonasana
81 Vajrasana
82 Vasishtasana
83 Viparita Dandasana
84 Viparita Karani
85 Viparita Virabhadrasana
86 Virabhadrasana I
87 Virabhadrasana II
88 Virabhadrasana III
89 Virasana,Dhyana Virasana
90 Vrikshasana
91 Vrischikasana
92 YoganidrasanaPasini Mudra